Zarząd Stowarzyszenia Krótkofalowców Ziemi Wołomińskiej działając zgodnie z § 26 pkt 3 Stowarzyszenia
zwołuje Walne Zebranie Członków na dzień 16 czerwca 2018 r., godzina 11:00.
WZC SKZW odbędzie się w Wołominie, ul. Wileńska 51, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad WZC.
2. Uczczenie pamięci zmarłych kolegów.
3. Wybór protokolanta.
4. Wybór Komisji Mandatowej.
5. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
6. Wybór przewodniczącego obrad.
7. Zatwierdzenie regulaminu i porządku obrad.
8. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
9. Wybór Komisji Wyborczej.
10. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
11. Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia.
12. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
13. Przyjęcie sprawozdania finansowego.
14. Dyskusja nad sprawozdaniami.
15. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
16. Wybór Zarządu SKZW.
17. Wybór Komisji Rewizyjnej SKZW.
18. Dyskusja.
19. Odczytanie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
20. Zakończenie Zjazdu.

Wołomin, 30.04.2018


Prezes Zarządu

Tomasz Ciepielowski SP5CCC